24. Adventskalennerdier

Gewann haut op der 24. Adventskalennerdier en exclusiven Sonnebrëll ME Metika Enza vun Ottika Enza. D’Enza vum Brëllebuttik Ottika Enza aus der Stad huet dëse Brëll selwer designt. Hatt huet ëmmer vun enger eegener Brëllekollektioun gedreemt an elo ass se endlech do. Bei Ottika Enza fënns du sëcher de passenden Brëll dee bei dech passt!


Mady is looking back on 18 years of experience in the Luxembourgish media world. She quit her job at Revue to launch an online magazine in which importance will be given to what makes us feel good – inside and out.

Leave a Reply