Deng Paus

Job, Kanner, Famill, eng Welt déi immens schnellleefeg ass an et muss een 24 Stonnen op 24 alles ginn. Kee Wonner dass der vill vun eis keng Kraft a keng…


Read More